СЪГЛАСИЕ

 

С настоящето съгласие долуподписаният/ната ________________________________ с ЕГН ____________ давам съгласието си ________________________, с ЕИК ____________, да обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива,  следните мои лични ми данни:

Описание на личните данни, които ще се обработват:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Личните данни ще се обработват за следните цели:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Период, за който ще се ползват личните данни:

______________________________________________________________________

Личните данни няма д бъдат прехвърляни на трети лица / ще бъдат прехвърлени на трети лица, както следва (зачертава се грешното):

______________________________________________________________________

С подписването на настоящото заявявам, че съм запознат/а със следните мои права:

  • Право на  информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Вас;
  • Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните ми данни;
  • Право да възразя срещу обработване поради причини, свързани с мои легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
  • Право на преносимост на данните;
  • Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;
  • Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

Аз лично съм предоставил личните си данни.

Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до имейл ___________________ или до адрес ___________________________.

 

_______________, ___.___.______.

Дата и място на подписване

 

_____________

Подпис