СЪГЛАСИЕ

 

С настоящето съгласие долуподписаният/ната ________________________________ с ЕГН ____________ давам съгласието си ”EПИСТЕМА.БГ” ЕООД , с  ЕИК  207002785 , да обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива, следните мои лични ми данни:

Описание на личните данни, които ще се обработват:

 • Име;
 • Имейл адрес;
 • Телефон за връзка;
 • Когато е приложимо:
  • Данни от документ за самоличност;
  • ЕГН или друг идентификационен номер;
  • Адрес

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Личните данни ще се обработват за следните цели:

 • Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
 • Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
 • При предвидено задължение по закон

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Период, за който ще се ползват личните данни:

 • До приключване на догворните отношения.

______________________________________________________________________

Личните данни няма д бъдат прехвърляни на трети лица / ще бъдат прехвърлени на трети лица, както следва (зачертава се грешното):

______________________________________________________________________

С подписването на настоящото заявявам, че съм запознат/а със следните мои права:

 • Право на информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Вас;
 • Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните ми данни;
 • Право да възразя срещу обработване поради причини, свързани с мои легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;
 • Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

Аз лично съм предоставил личните си данни.

Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до имейл  office@epistema-bg.com или до адрес: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. ”Якубица” 19, ет.3, офис В3.

 

_______________, ___.___.______.

Дата и място на подписване

 

_____________

Подпис